ആയുർവേദത്തിന്റെ സമഗ്ര വീക്ഷണം അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

New Release from AMAI Publications*
Book by Dr. PK Mohanlal Retd DAME Kerala
ആയുർവേദത്തിന്റെ സമഗ്ര വീക്ഷണം അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
Language: Malayalam
For pre publication orders please join the group with the link.
https://chat.whatsapp.com/CxVPrESXYe6GuUV01M9DBA
*Price would be intimated shortly*
Thank you
Dr. Valsaladevi K
Amai Publications Coordinator
9037881597

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

SECRETARIAT MARCH ON MAY 31

‘AYURVEDA AIKYAVEDI’ STAGES DECLARATION OF PRIVILEGES AND SECRETARIAT MARCH OF AYURVEDA COMMUNITY  ON MAY 31 , THIRUVANANTHAPURAM::::::::::::::::  1.Give appropriate consideration to Ayurveda in proposed health policy 2. Establish Ayush

Read More »