Office Bearers

PresidentDr.Leena C D
Vice President Dr. Vishnu Nampoothiri
General Secretary Dr. Ajith Kumar K C
Secretaries Dr. Shabeel Ibrahim
Dr. Rajesh B
Dr. Sirisooraj P C
TreasurerDr. Muhammad Razi
Women Sub Committe
Chair PersonDr. KK Savitri
ConvenerDr. JAYASHREE DANESH
APTA: Chief Edi: Dr. USHA K. PUTHUMANA
Managing EditorDr. RAJASEKHARAN NAIR. G