അലോപ്പതി – ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് വേതനം തുല്യമാക്കണം

RELATED POSTS

ആയുർശ്രീ 2017

ആയുർശ്രീ 2017 സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി കൊല്ലം വനിതാ കമ്മിറ്റി നടപ്പിലാക്കിന്ന ആയുർശ്രീ പ്രോജെക്ടന്റെ തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ട് 8  ഏരിയ യകളിൽ 8 മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു. അതിനു  വേണ്ടി

Read More »