അരിഷ്ടാസവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നയo അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം – എ. എം. എ. ഐ

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

ആയുര്‍മിത്രം 2017

?*ആയുര്‍മിത്രം 2017*? *ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ, പാലക്കാട്‌ ജില്ല,  വനിതാ കമ്മിറ്റി സംരംഭം* അന്തർദേശീയ വനിതാ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ സമഗ്രആരോഗ്യ പരിപാലനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്ന *ആയുര്‍മിത്രം 2017* എന്ന

Read More »