അരിഷ്ടാസവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നയo അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം – എ. എം. എ. ഐ

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയത്തിളക്കം

അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയത്തിളക്കം . കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനമായിരുന്നു കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ആയുഷ് പി.ജി എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് രംഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ അക്കാദമി രംഗത്ത് വന്നത്. ചെറിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ കഠിന ശ്രമത്തിലൂടെ മികച്ച

Read More »