ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 2023 ലെ ആപ്ത മാഗസിൻ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

 

ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 2023 ലെ ആപ്ത മാഗസിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ആയുർവേദ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ സർഗാത്മകതയുടെ മുഖപ്പതിപ്പാണ് കോളേജ് മാഗസിനുകൾ. മികച്ച് കോളേജ് മാഗസിനുകളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എ.എം. എ ഐ നൽകുന്ന ആപത കോളേജ് മാഗസിൻ പുരസ്കാരം വി. പി എസ് വി ആയുർവേദ കോളേജ് യൂണിയൻ കോട്ടക്കൽ തയ്യാറാക്കിയ ചിലപ്പധികാരം വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ കോളേജ് യൂണിയൻ ഒല്ലൂർ തയ്യാറക്കിയ കുറിപ്പടി എന്നീ മാഗസിനുകൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

Cosmetology Training

  AMAI Webinar is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Cosmetology Training Time: Jun 29, 2021 07:30 PM India Jun 29, 2021 07:30

Read More »

PG AYURVEDA ENTRANCE ON AUG 25

ENTRANCE EXAMINATION FOR ADMISSION TO POST GRADUATE COURSES IN AYURVEDA (MD AYURVEDA), KERALA 2013-14 NOTIFICATION1. Applications are invited for the Entrance Examinations for admission to

Read More »