ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 2022 ലെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

 

AMAI Bhishak Ratna Award

Dr. S Gopakumar

 

 

 

Dr. R.V Dave Memorial
AMAI -Legend Pharmaceuticals Bhishak Prathibha Award

Dr. Shahana A K

 

 

 

 

 

Vaidya P.V Dave Memorial AMAI – Arya Aushadhi Bhishak Praveen Award

Dr. Anandakrishnan O K

 

 

 

Dr N.V.K Varier AMAI Ayurveda Pracharan Award

Dr. Resmi Pramod

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

AMAI AWARDS 2016

 AMAI BHISHAKRATNA AWARD   DR. C.ABU .  VADAKARA AMAI DR.N.V.K.VARIER AYURVEDA PRACHARAN AWARD  DR.SHARMADKHAN  ISM DEPT. THIRUVANANTHAPURAM AMAI MEDIA AWARD SHRI.PRABHATH NAIR PRINCIPAL CORRESPONDENT NEW

Read More »