ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 2022 ലെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

 

AMAI Bhishak Ratna Award

Dr. S Gopakumar

 

 

 

Dr. R.V Dave Memorial
AMAI -Legend Pharmaceuticals Bhishak Prathibha Award

Dr. Shahana A K

 

 

 

 

 

Vaidya P.V Dave Memorial AMAI – Arya Aushadhi Bhishak Praveen Award

Dr. Anandakrishnan O K

 

 

 

Dr N.V.K Varier AMAI Ayurveda Pracharan Award

Dr. Resmi Pramod

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

AMAI AWARDS 2013

1. AMAI BHISHAK RATNA AWARD Dr.K.Muraleedharan(Kottakkal) 2. N.V.K WARRIER MEMMORIAL AYURVEDA PRACHARAN AWARD Dr.M.Prasad(Trissur) 3. AMAI MEDIA AWARD Mathrubhumi Group of Publications

Read More »

Sahachara Seminar 2019

Thdoupuzha: Ayurveda Medical Association of India Ernakulam Zone Committee ( Ernakulam, Alappuzha, Kottayam and Idukki Districts of Kerala State) is conducting One day Mid Conference

Read More »