AMAI happily announces its awards 2015 Bhishak Ratna Dr.Sahadevan CD Ayurveda Pracharan Dr.K.Jyothylal New awards AMAI-Aryaoushadhi Bhishak Praveen- Dr.Hurairrkutty PKK AMAI-Legend Pharmaceutical Bhishak Prathibha- Dr.Vaheeda Rahman Congratulations

December 24, 2015 in News

Ayurveda Pracharan Dr.K.Jyothylal

AMAI-Legend Pharmaceutical Bhishak Prathibha- Dr.Vaheeda Rahman

AMAI-Aryaoushadhi Bhishak Praveen- Dr.Hurairrkutty PKK

Bhishak Ratna Dr.Sahadevan