രസ ദർശനം – രസ രത്ന സമുച്ചയം ഗ്രന്ഥ പഠന പരമ്പര

June 8, 2021 in CME, Events, News

2021 ജൂൺ 9 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് ആപ്ത വെബിനാറിൽ
രസ ദർശനം – രസ രത്ന സമുച്ചയം ഗ്രന്ഥ പഠന പരമ്പര
ഈ ആഴ്ച ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഔഷധ യോഗം

ശിരശൂലാദി വജ്ര രസം

നയിക്കുന്നത്
ഡോ.ആനന്ദ് എസ്.

അവലോകനം, അനുഭവം
ഡോ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ള

സൂമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ-
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89576113714…
മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി : 89576113714
പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ : 687371
സൂമിൽ ചേരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ തത്സമയം
bit.ly/amaiyoutube