മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽകലാമിന് ആദരാഞ്ജലികൾ Hearty condolence on the sudden departure of our former president Dr APJ ABDULKALAM

July 27, 2015 in News

മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽകലാമിന് ആദരാഞ്ജലികൾ
Hearty condolence on the sudden departure of our former president Dr APJ ABDULKALAM