ജ്വാല 2017

March 3, 2017 in Events, News

ദേശീയ വനിതാദിനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി കോഴിക്കോട് വനിതാ കമ്മിറ്റി  മാർച്ച് 7 ന് ജ്വാല 2017 എന്ന പേരിൽ വനിതാദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു.