അട്ടപ്പാടിയിലെ ആയുരാരോഗ്യം പദ്ധതിയ്ക്ക് താല്കാലിക പരിസമാപ്തി

July 27, 2014 in News

അട്ടപ്പാടിയിലെ ആയുരാരോഗ്യം പദ്ധതിയ്ക്ക് താല്കാലിക പരിസമാപ്തി